Piłkarska Elbląska Liga Amatorów (PELA) – „HYDROBUD”
Regulamin rozgrywek piłkarskich
Sezon 2021/2022

§1 Piłkarska Elbląska Liga Amatorów

1. Organizatorem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów (zwaną dalej PELA) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwanym dalej Organizatorem.
2. Celem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej jako aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Miejscem rozgrywania meczów są boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Al. Piłsudskiego („Orlik” przy SP 6) i przy ul. Mickiewicza („Orlik” przy SP 4).

§2 Udział w rozgrywkach PELA

1. W rozgrywkach biorą udział zespoły zgłoszone w wymaganym przez organizatora terminie.
2. W związku z dostępnymi terminami do rozgrywek może zostać przyjęta ograniczona liczba zespołów.
3. O udziale w PELA decyduje kolejność zgłoszeń.

§3 Zgłoszenie do rozgrywek

1. Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje kapitan lub opiekun zespołu drogą mailową na adres imprezy@mosir.elblag.eu na specjalnym druku, w terminie wymaganym przez organizatora.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry.
4. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu PELA przez drużynę bądź poszczególnych zawodników, Organizator ma prawo do usunięcia zespołu bądź zawodników z rozgrywek bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie PELA.
5. Na liście zgłoszeniowej każdej z drużyn może znajdować się maksymalnie 20 zawodników, w tym tylko czterech z A lub B klasy. W rundzie finałowej obowiązuje zakaz dopisywania zawodników do zespołu.
Zespół, który wykorzysta limit 20 graczy nie może zastąpić wpisanego gracza innym zawodnikiem.
6. W przerwie pomiędzy rundą jesienną a wiosenną każda z drużyn ma prawo wykreślić ze swojego składu zawodników, którzy jesienią nie rozegrali ani jednego meczu. W ich miejsce mogą dopisać kolejnych graczy, lub pozostawić wolne miejsce i uzupełnić je w trakcie sezonu. Wykreślenie zawodników musi nastąpić przed rozpoczęciem pierwszej wiosennej kolejki. Po tym terminie wykreślenie graczy nie będzie możliwe. Wykreślony w przerwie między rundami zawodnik, może w tym samym sezonie zostać dopisany do składu innego zespołu.
7. W meczach PELA mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek PELA i mają ukończone 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) mogą uczestniczyć w rozgrywkach PELA, po dostarczeniu do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie rywalizującej w PELA. Zgłoszenie zawodnika do innego zespołu może się odbyć jedynie w momencie, kiedy jego dotychczasowa drużyna została wycofana z rozgrywek. Dopisanie nie może się odbyć w rundzie finałowej. Zawodnik raz wykreślony z listy danej drużyny, nie może zostać ponownie do niej dopisany. Zgłoszenia można dokonać także przed samym meczem u Organizatora rozgrywek.
9. W PELA mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, z wyjątkiem rozgrywek A i B klasy (maksymalnie czterech zawodników w jednym zespole). Jeżeli zawodnik został zgłoszony do rozgrywek prowadzonych przez PZPN, a z różnych względów w nich nie uczestniczy, może brać udział w rozgrywkach PELA. W momencie kiedy zawodnik wystąpi w przynajmniej jednym meczu (lub znajdzie się w kadrze meczowej) rozgrywek PZPN, nie może występować w kolejnych spotkaniach PELA, aż do zakończenia danej rundy PELA.
10. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW ani nie zapewnia opieki medycznej.
11. Każdy z uczestniczących zawodników podpisuje oświadczenie w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji (podpisu) oświadczenia jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek.

§4 System i organizacja rozgrywek

1. Za organizację rozgrywek PELA odpowiedzialny jest Organizator.
2. Oficjalnym źródłem informacji o wynikach i rozgrywkach jest strona internetowa MOSiR Elbląg (www.mosir.elblag.eu), natomiast o decyzjach lub komunikatach Organizatorów uczestnicy informowani są poprzez emaile rozsyłane przez Organizatora na adresy kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn.
3. Rozgrywki Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej (wiosna-jesień) i finałowej (wiosna). W rundzie zasadniczej każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania (mecz i rewanż). Po rozegraniu rundy zasadniczej zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: A i B (grupa A: zespoły z miejsc 1-5 po rundzie zasadniczej i grupa B: zespoły z miejsc 6-9 po rundzie zasadniczej). W rundzie finałowej każdy zespół w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi zespołami w swojej grupie jeden mecz według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu drużyny po zakończeniu rundy zasadniczej:

Grupa A
19. kolejka: 1-5; 2-4
20. kolejka: 3-4; 2-5
21. kolejka: 1-4; 2-3
22. kolejka: 1-3; 4-5
23. kolejka: 1-2; 3-5

Grupa B
19. kolejka: 6-9; 7-8
20. kolejka: 6-8; 7-9
21. kolejka: 6-7; 8-9

4. Zespołom, po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej.
5. Ligę wygra drużyna z największą ilością punktów (w przypadku takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduje – patrz §9 Regulaminu PELA).
6. Terminarz rozgrywek ustalany jest przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
7. Dokładne terminy będą dostępne w terminarzu i ogłoszone przez rozpoczęciem rozgrywek każdej z rund.
8. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z sędzią meczu.
9. Wszystkie zaległe mecze muszą zakończyć się przed ostatnią kolejką zarówno w rundzie jesiennej jak i rundzie wiosennej.
10. Drużyny mogą przełożyć mecz jedynie w przypadku wyjątkowej sytuacji i za zgodą obu drużyn oraz Organizatora. W innych wypadkach zmiany terminów nie są przewidziane. Jeżeli obie drużyny dojdą do porozumienia w kwestii nowego terminu meczu, muszą na własny koszt zapewnić miejsce rozegrania spotkania, pokryć koszty sędziego i obsługi technicznej oraz wypełnić wniosek o przełożenie meczu dostępny na stronie internetowej www.mosir.elblag.eu i przekazać go do Organizatora. Ostateczną decyzję w takich sytuacjach podejmuje Organizator.
11. W przypadku wykluczenia drużyny z rozgrywek, która nie rozegrała 50% wszystkich spotkań, wyniki dotychczas rozegranych meczów zostają anulowane. Natomiast w przypadku kiedy drużyna rozegrała 50% meczów i więcej, w kolejnych spotkaniach przyznawane są walkowery dla drużyny przeciwnej.
12. Wszelkie protesty musza być składane do Organizatora przez Kapitana zespołu poprzez podpisanie odpowiedniej rubryki w protokole meczu oraz dostarczenie protestu w formie pisemnej (osobiście) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty meczu/zdarzenia. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizator ma maksymalnie 14 dni.

§5 Przepisy gry

1. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach – w wypadku braku numeru na koszulce danego zawodnika, sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry (Organizator, może udostępnić własne koszulki tzw. „markery” na czas meczu).
2. Obowiązuje całkowity zakaz gry w butach z “wkrętami” lub lanymi korkami. Dopuszczalne jest jedynie obuwie halowe lub typu TURF. Zawodnik grający w butach niedopuszczonych przez Regulamin zostaje ukarany usunięciem z boiska. Ponownie może wejść na boisko po zmianie obuwia na regulaminowe.
3. Drużyny grają mecze w 6 osobowych składach z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + 5 zawodników w polu).
4. Organizator zapewnia piłki do rozgrywania spotkań.
5. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 4 osobowym, maksymalnie 5 minut po upływie wyznaczonej godziny spotkania ustalonej przez Organizatora.
6. Przed meczem kapitan zespołu lub wyznaczona osoba ma obowiązek podać Organizatorowi numery zawodników, wypełniając odpowiednią rubrykę na liście z wykazem składu drużyny.
7. Ilość zmian jest nieograniczona i obowiązują tzw. zmiany „hokejowe”. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany mogą być dokonane jedynie w strefie zmian, czyli w obrębie własnych ławek rezerwowych. Zmiany bramkarzy mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze – w strefie środkowej boiska i za zgodą sędziego spotkania. W przypadku naruszenia w/w przepisów sędzia ma prawo zastosować odpowiednią karę.
8. Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską. Nie ma obowiązku przekazywania opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana “na zmianę” jeśli znajduje się on w bezpośredniej bliskości boiska.
9. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan.
10. Wszystkie zespoły w meczach ligowych są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego naruszeni niniejszego regulaminu lub niesportowego zachowania się osób towarzyszących, Organizator może zweryfikować wynik jako walkower lub wykluczyć zespół z rozgrywek PELA.
11. Sędzia lub Organizator nie dopuszczą do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, poświadczający tożsamość i okazać go na każde wezwanie Organizatora. Nie posiadanie lub nie okazanie dokumentu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek bądź zweryfikowaniem wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej.
13. Mecz trwa 2×15 min z przerwa 3 minutową.
14. Spotkanie może rozpocząć się najpóźniej z 5 minutowym opóźnieniem w stosunku do godziny podanej w terminarzu, ale tylko z powodu braku wymaganej liczby zawodników.
15. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
• nie obowiązuje przepis o spalonym
• w rozgrywkach obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry przeciwnika, oprócz bramkarza we własnym polu karnym. Za zagranie wślizgiem zespół zostanie ukarany rzutem wolnym bezpośrednim, a jeżeli sytuacja miała miejsce w polu karnym, to rzutem karnym.
• w trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 5 metrów od piłki
• wznowienie gry poprzez rzut od bramki wykonuje bramkarz (wyłącznie nogami) z własnego pola karnego. Jeśli rzut nie zostanie wykonany szybko, zawodnicy drużyny przeciwnej powinni przebywać poza polem karnym i pozostać tam aż rzut zostanie wykonany. Jeżeli rzut zostanie wykonany zgodnie z zasadą szybkiego wznowienia, a zawodnik drużyny przeciwnej rzeczywiście nie miał czasu na opuszczenie pola karnego, to zawodnik taki nie może przeszkadzać lub uniemożliwiać wykonania rzutu, ale może przejąć piłkę po tym, jak została wprowadzona ona do gry. Zawodnicy, którzy celowo pozostają w polu karnym lub wchodzą w nie przed tym nim rzut został wykonany, nie powinni zyskiwać nieprzepisowej korzyści, nawet jeżeli rzut był wykonany szybko. Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej popełni przewinienie (tak jak opisano powyżej) rzut od bramki powtarza się. Nie udziela się sankcji dyscyplinarnych chyba, że przewinienie powtórzyło się kilka razy (uporczywe naruszanie przepisów gry).
• wznowienie gry poprzez rzut z autu wykonuje dowolny zawodnik (wyłącznie nogami), przy czym piłka musi być ustawiona na linii bądź poza obszarem boiska. Zawodnik drużyny przeciwnej musi być oddalony od piłki co najmniej 2 metry.

§6 Kary w grze

1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego i przepisów obowiązujących w PELA.
2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez jakąkolwiek drużynę, kara nie zostaje anulowana i obowiązuje do końca czasu jej trwania).
3. Obowiązują kary: 1 min., 2 min., 3 min. i czerwona kartka (wykluczenie z gry).
4. Tylko sędzia może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.
5. Zespół, którego zawodnik ukarany został czerwoną kartką, do końca meczu gra w osłabieniu.
6. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora, który w zależności od okoliczności zastosować może karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
7. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
8. Za nagminne i uporczywe używanie słów ogólnie uznanych za obelżywe (przeklinanie) zawodnik będzie karany od kary 1 min. do wykluczenia włącznie.
9. Jeśli na zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych zostanie nałożona kara minutowa, jeden z zawodników opuszcza boisko, a drużyna gra w osłabieniu, przez cały czas trwania kary. Jeżeli na zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych zostanie nałożona kara wykluczenia (czerwona kartka), to ukarany zawodnik opuszcza strefę techniczną, a drużyna gra w osłabieniu przez 3 minuty (jeden z zawodników opuszcza boisko).

§7 Kary organizacyjne

1. Trzeci walkower oddany w sezonie jest równoznaczny z wykluczeniem drużyny z rozgrywek. “Walkower – w.o.” to brak wymaganej regulaminem ilości (czterech) zawodników do rozpoczęcia spotkania, udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika lub zweryfikowanie meczu jako walkower z każdego innego powodu.
2. Drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich kibiców. Wobec wszystkich zachowań kibiców niezgodnych z regulaminem PELA stosowane są kary wobec drużyny.
3. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze odpowiada materialnie kapitan drużyny do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu.
4. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny).
5. W przypadku każdego wykluczenia zespołu z rozgrywek kwota wpisowego ulega przepadkowi.
6. Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie.
7. Na boisku i ławkach rezerwowych mogą przebywać tylko drużyny grające. Pozostałe drużyny oraz osoby towarzyszące znajdują się poza ogrodzeniem boiska.
8. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zawodów bez udziału publiczności.

§8 Sędziowanie

1. Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziego na meczu Organizator ma prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby.

§9 Punktacja

1. Wprowadza się następującą punktację:
– 3 punkty za zwycięstwo,
– 1 punkt za remis,
– 0 punktów za przegraną.
2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3.
3. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decyduje liczba zdobytych punktów.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
przy dwóch zespołach:
• liczba zdobytych punktów między tymi zespołami
• przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w całym sezonie
• następnie korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi zespołami
• większa liczba strzelonych bramek w całym sezonie
• mniejsza liczba straconych bramek w całym sezonie
• losowanie
• w przypadku więcej niż 2 zespołów z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje „mała tabela” stworzona między zainteresowanymi zespołami.
5. O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:
• liczba zdobytych punktów
• różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
• liczba strzelonych bramek.6.

§10 Klauzula Informacyjna

Informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją rozgrywek Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów w sezonie 2021/2022 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
5. podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w rozgrywkach Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest niemożliwy,
6. posiada Pani/Pan prawo do:
I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
III. przenoszenia danych,
IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
V. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania zgody.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu PELA.
2. W przypadku wprowadzenie zakazu organizacji imprez i rozgrywek sportowych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, rozgrywki PELA mogą zostać przerwane lub zakończone przed planowanym terminem. W takim przypadku ostateczną kolejność ustala się tak jak na zakończenie sezonu. Warunkiem jest rozegranie minimum 50 procent wszystkich spotkań. W przypadku przerwania lub przedwczesnego zakończenia rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

Organizator
Dział Organizacji Imprez i Marketingu
MOSiR