REGULAMIN 

XIII GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH NA ORIENTACJĘ

1.        CEL

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja biegów na orientację.

Zawody mają charakter wyłącznie amatorski (sportowo-rekreacyjny) i zachęcają do rekreacji na lokalnych terenach zielonych.

2.        ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

3.     PRZYGOTOWANIE TRAS I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE

Elbląski Klub Orienteeringu  Gryf.

4.TERMIN  i  MIEJSCE

Terminy XIII edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację:

RUNDADATAMIEJSCEZBIÓRKA
I runda16.10.2021 r. (sobota) godz. 10:00Bażantarnia,-Muszla KoncertowaStart godz: 10:00 – 10:30. Po przyjściu/przebiegnięciu na metę, zawodnik będzie miał możliwość wylosowania nagrody.Punkty odnalezione:)
II runda06.11.2021 r. (sobota) godz. 10:00Bażantarnia, polana z wiatamiStart: godz. 10:00 – 10:30
Zawody w formie kodów z perforatorem. Na trasach K/M 35 i K/M35+ znajdą się punkty stowarzyszone (zebranie ich będzie skutkowało punktem karnym) 
Punkty odnalezione:)
III runda11.12.2021 r. (sobota) godz. 10:00Park KajkiWjazd od Piłsudskiego w ulicę M. Kajki  Start godz. 10:00-10:30.Punkty odnalezione:)
IV runda08.01.2022 r. (sobota) godz. 10.00Stare Miasto, Brama Targowa. Start godz.10:00-10:30 Punkty odnalezione:)
V runda12.02.2022 r. (sobota)
godz. 10.00
Park Modrzewie, 54°11’15.4″N 19°23’30.1″E Start godz. 10:00 – 10:30Punkty odnalezione:)
VI runda05.03.2022 r. (sobota) godz. 10.00Elbląg-Zatorze, ulica Lotnicza 12 (budynek dawnego Gimnazjum nr 7) Start godz. 10:00 – 10:30Punkty odnalezione:)
VII runda09.04.2022 r. (sobota) godz. 10.00Bażantarnia
Biuro wiata Irenka
 Start godz. 10:00Punkty odnalezione:)
VIII runda14.05.2022 r. (sobota)
godz. 10.00
Miejsce zawodów będzie podawane na tydzień przed zawodamiStart godz. 10:00 – 10:30
Indywidualne
Mistrzostwa
Elbląga
11.06.2022 (sobota)
godz. 10.00
Miejsce zawodów będzie podawane na tydzień przed zawodamiPodsumowanie GP oraz Mistrzostwa Elbląga

5.     UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni.
Wskazane jest posiadanie przez każdego z zawodników zegarka i kompasu (busoli).
Zegarek ze względu na limit czasu na pokonanie określonej trasy.
Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną trasą, którą zawodnik otrzymuje na starcie.

6.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie:
– dziewczęta    – szkoły podstawowe (klasy 1-6)
– chłopcy         – szkoły podstawowe (klasy 1-6)
– dziewczęta    – szkoły podstawowe (klasy 7-8)
– chłopcy         – szkoły podstawowe (klasy 7-8)
– dziewczęta    – szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe)
– chłopcy         – szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe)
– kobiety         
– mężczyźni
– rodzinna (rodzice, opiekunowie z dzieckiem do lat 12)
– Open (poza klasyfikacją)

* OPEN kategoria otwarta – zawody rozgrywane poza klasyfikacją, dla osób które dopiero zaczynają przygodę z biegiem na orientację.
O kategorii wiekowej decyduje szkoła do której uczęszcza zawodnik .

Punktacja:
Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:
1 miejsce 50 pkt.;
2 miejsce 48 pkt.;
3 miejsce 46 pkt. itd.
4 i pozostałe miejsca o jeden punkt mniej

W przypadku zajęcia miejsc ex aequo otrzymują tyle samo punktów.
Do punktacji generalnej wliczone będzie siedem najlepszych wyników. Zawodniczka/zawodnik zostanie sklasyfikowany w momencie kiedy weźmie udział w minimum trzech biegach danej edycji Grand Prix Elbląga.
Do klasyfikacji generalnej nie będzie zaliczana ostatnia runda GP (będą to Mistrzostwa Elbląga).

Gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość startów (biegów) i punkty tam zdobyte. Gdy i w tym przypadku liczba startów będzie taka sama o ostatecznej kolejności zdecyduje ilość pierwszych miejsc, potem drugich itd. w poszczególnych rundach.


Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi w czerwcu 2022 r.

7.     ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać na niżej podane adresy mail lub numery telefonów:

bieginaorientacje@mosir.elblag.eu lub nr tel. kom. 603-778-389 lub nr tel. kom. 505-246-602

Kategorie szkolne – w zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię zawodnika (zawodników przy zgłoszeniu zbiorowym), nazwę szkoły do której uczęszcza i kategorię.
Kategoria kobiet, mężczyzn i open – tylko imię i nazwisko.
Kategoria rodzinna – imiona i nazwiska opiekunów i dzieci.
Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej na trzy dni przed zawodami  W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 15 minut przed startem imprezy.

8.     NAGRODY

Podczas podsumowania całego cyklu Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od  I do III otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale lub statuetki.

9.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją XIII Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację w sezonie 2021/2022 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w XIII Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację jest niemożliwy,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,

IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 10.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Zawodnicy niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie po dostarczeniu do Organizatora oświadczenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych odpowiadają zawodnicy. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP.
Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.
Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elblag.eu oraz w elbląskich mediach.