REGULAMIN  BIEGÓW NA ORIENTACJĘ

1. CEL

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja biegów na orientację.

Zawody mają charakter wyłącznie amatorski (sportowo-rekreacyjny) i zachęcają do rekreacji na lokalnych terenach zielonych.

2. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Elbląski Klub Orienteeringu Gryf.

3. PRZYGOTOWANIE TRAS I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE

Elbląski Klub Orienteeringu Gryf.

4. TERMIN i MIEJSCE

Terminy Biegów na Orientację:

RUNDADATAMIEJSCE
I runda28.10.2023 r. (sobota) godz. 15:00Park Dolinka, przy amfiteatrze
II runda16.10.2023 r. (sobota) godz. 10:00Park Modrzewie
III runda16.03.2024 r. (sobota), godz. 10:00  Stare Miasto – Brama Targowa
IV runda11.05.2024 r. (sobota), godz. 11:00Biuro: Tor Kalbar/Park Dolinka

5. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni.

Wskazane jest posiadanie przez każdego z zawodników zegarka i kompasu (busoli).

Zegarek ze względu na limit czasu na pokonanie określonej trasy.

Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną trasą, którą zawodnik otrzymuje na starcie.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie:

– dziewczęta   – szkoły podstawowe (klasy 1-4)

– chłopcy         – szkoły podstawowe (klasy 1-4)

– dziewczęta   – szkoły podstawowe (klasy 5-8)

– chłopcy         – szkoły podstawowe (klasy 5-8)

– dziewczęta   – szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe)

– chłopcy         – szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe)

– kobiety         – K

– mężczyźni     – M

– rodzinna (rodzice, opiekunowie z dzieckiem do lat 12)

O kategorii wiekowej decyduje szkoła, do której uczęszcza zawodnik/zawodniczka.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.

8. NAGRODY

Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe medale.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją Biegów na Orientację w sezonie 2023/2024 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w Biegach na Orientację jest niemożliwy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi – Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF w celu i zakresie określonym w niniejszej klauzuli.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Zawodnicy niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie po dostarczeniu do Organizatora oświadczenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun. Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych odpowiadają zawodnicy. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu.

Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.

Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie www.mosir.elblag.eu oraz w elbląskich mediach.

                                                                                               Organizator

                                                                                              Dział Organizacji Imprez

                                                                                               MOSiR