ELBLĄSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ AVANGARDA

REGULAMIN ROZGRYWEK

SEZON 2021/2022

 • CEL

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja piłki siatkowej. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny i czysto amatorski.

 • ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 • MIEJSCE

Hala Sportowo-Widowiskowa Al. Grunwaldzka 135

 • UCZESTNICTWO

W trakcie meczu drużyna składa się z minimum 6 zawodników (lub zawodniczek).

Meczu nie można rozpocząć, gdy zespół liczy mniej niż 5 zawodników.

Do rozgrywek w jednym zespole może być zgłoszonych maksymalnie 20 zawodników. W trakcie sezonu nie ma możliwości zamiany zawodnika za jednego z 20 wcześniej zgłoszonych graczy.

W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy (po dwóch w każdym zespole) aktualnie uczestniczący w zawodach/ligach prowadzonych przez PZPS i WZPS-y, (trzecia klasa rozgrywkowa i wyższe)

Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kapitan zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom imienną listę zgłoszeniową zawodników na formularzu dostarczonym przez organizatora.

Zmiana drużyny przez zawodnika jest dozwolona tylko do końca rundy eliminacyjnej (I etap), pod warunkiem, że nie wystąpił on w żadnym meczu drużyny. W jednym sezonie rozgrywkowym każdy zawodnik może reprezentować maksymalnie dwa zespoły. Po zmianie zespołu zawodnik nie może grać ponownie w pierwotnym zespole. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek zmiana zespołu jest dozwolona, jednakże każdy przypadek będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach.

Listę zgłoszeniową można uzupełniać do końca I etapu rozgrywek.

Przed meczem kapitan zespołu zaznacza w protokole zawodników występujących w danym spotkaniu. Sędzia na wniosek Kapitana drużyny przeciwnej lub Organizatora ma obowiązek zweryfikować fakt obecności i tożsamości zawodników podanych przez Kapitana zespołu.

Imienną listę zawodników należy przesłać pocztą elektroniczną na adres imprezy@mosir.elblag.eu na druku i w terminie wyznaczonym przez organizatora.

Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje v.o. 3:0 (25:0; 25:0; 25:0) na korzyść przeciwnika.

Przekładanie spotkań możliwe jest tylko za zgodą organizatora i przeciwnika.

W przypadku przełożenia meczu na termin i obiekt inny niż zabezpieczony przez organizatora, należy o tym fakcie, z wyprzedzeniem, powiadomić organizatora oraz przeciwnika. Przełożyć można tylko mecze fazy zasadnicze. Po stronie zespołu, który przekłada mecze leży zabezpieczenie miejsca rozegrania meczu oraz zapewnienie we własnym zakresie sędziego. O nowym terminie i miejscu rozegrania spotkań zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy rozgrywek poprzez stronę www.mosir.elblag.eu oraz pocztą elektroniczną. Mecze zaległe muszą zostać rozegrane najpóźniej przed ostatnią kolejką każdej rundy.

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Do XV edycji Awangarda Volley Ligi zgłosiło się 9 zespołów.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następującym systemie:

Etap I – faza zasadnicza w systemie każdy z każdym

Etap II – faza play off i play out

 1. I faza play off – dotyczy ośmiu zespołów rozstawionych wg tabeli po I etapie. Drużyny grają mecz i rewanż (każdy mecz składa się z 3 setów). Zespół na miejscu 9. na tym etapie rozgrywek ma pauzę.

I para:   miejsce 1 vs miejsce 8
II para:  miejsce 2 vs miejsce 7
III para: miejsce 3 vs miejsce 6
IV para: miejsce 4 vs miejsce 5

II faza play off

Drużyny zwycięskie awansują do strefy półfinałowej (walka o miejsca I – IV) i będą grały systemem mecz i rewanż (każdy mecz składa się z 3 setów) następującym systemem:

Zwycięzca I pary ze zwycięzcą pary IV
Zwycięzca II pary ze zwycięzcą pary III

Zwycięskie drużyny będą grały jeden mecz o miejsca I – II, a przegrane o miejsca III – IV (mecz do 3 wygranych setów). Oba spotkania zostaną rozegrane na wielkim turnieju finałowym wieńczącym rozgrywki ligi, a zajęte przez poszczególne drużyny miejsca będą uznane za ostateczne dla końcowego układu tabeli.

Drużyny przegrane nie awansują do strefy półfinałowej i zostaną przesunięte do fazy play out.

 1. faza play out – zagrają w niej zespół na miejscu 9. oraz drużyny które odpadły z fazy play off.W ten sposób, pięć drużyn będą grać systemem każdy z każdym (każdy mecz składa się z 3 setów) bez zaliczenia punktów z I etapu. Zajęte przez poszczególne drużyny miejsca będą uznane za ostateczne dla końcowego układu tabeli.

Po II etapie rozgrywki zostają zakończone.

 • PRZEPISY GRY

W meczach I i II etapu rozgrywane są 3 sety (do 25 punktów, w każdym secie musi być zachowana przewaga 2 punktów). Wyjątek stanowi turniej finałowy, gdzie mecze rozgrywane będą do 3 zwycięskich setów.

Za spotkanie wygrane w stosunku 3:0 zwycięski zespół otrzymuje 3 punkty, a przegrany zespół 0 punktów.

Za spotkanie wygrane w stosunku 2:1 zwycięski zespół otrzymuje 2 punkty, a przegrany zespół 1 punkt.

Za spotkanie wygrane walkowerem zespół otrzymuje 3 punkty (25:0; 25:0; 25:0), zespół oddając mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów.

Oddanie dwóch meczów walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. Jeśli wycofanie drużyny nastąpi przed zakończeniem I etapu, wszystkie wyniki meczów dotąd rozegranych zostaną anulowane. Każda drużyna przeciwna która miałaby bezpośrednio zmierzyć się z potencjalnie wycofaną z rozgrywek drużyną, awansuje dalej na zasadzie tzw. „wolnego losu”.

Kolejność w rozgrywkach ustala się na podstawie zdobytych punktów, a o wyższym miejscu w tabeli (przy równej ilości pkt.) decyduje:
– wyższy stosunek setów zdobytych do utraconych
– wyższy stosunek małych punktów zdobytych do utraconych
– bezpośredni mecz.

W przypadku tej samej ilości zwycięskich meczów i setów (mecz i rewanż drugiej fazy play off) o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje tzw. „złoty set”, który zostanie rozegrany bezpośrednio po drugim spotkaniu w pełnym wymiarze punktowym.

Wysokość siatki jest 2,43 m.
Zmiany zawodników zgodnie z przepisami PZPS (zmiana powrotna).
Pozostałe zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem przepisu dotyczącego dotykania siatki. W Awangarda Volley Lidze każde dotknięcie siatki jest błędem (jak w przepisach PZPS przed zmianami).

 • NAGRODY

Za miejsca 1 – 3 zespoły otrzymują pamiątkowe puchary i medale.

 • FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Wpisowe od zespołu wynosi 400 zł (trzysta złotych). Wpłat wpisowego należy dokonać wraz ze zgłoszeniem zespołu.Aby drużyna została zwolniona z wpisowego, w jej składzie na sezon 2021/22 powinno znaleźć się minimum 50% zawodników ze składu zespołu zgłoszonego w poprzednim sezonie.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

b) Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją rozgrywek Awangarda Volley Liga – Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej w sezonie 2021/2022 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

d) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

e) Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w rozgrywkach Awangarda Volley Ligi – Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest niemożliwy,

f) Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, – – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW ani nie zabezpiecza opieki medycznej.

Każdy z uczestniczących zawodników podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz podaje informacje o swoim stanie zdrowia. Brak akceptacji (podpisu) oświadczenia jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek. 

Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych wyrządzonych przez członków zespołów odpowiada kapitan zespołu.

W przypadku wprowadzenie zakazu organizacji imprez i rozgrywek sportowych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, rozgrywki EALP mogą zostać przerwane lub zakończone przed planowanym terminem. W takim przypadku ostateczną kolejność ustala się tak jak na końcu fazy zasadniczej. Warunkiem jest rozegranie całej fazy zasadniczej. W przypadku przerwania lub przedwczesnego zakończenia rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi.

Na obiektach sportowych obowiązuje absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Osoby nie przestrzegające zakazu będą wypraszane z sali, a w skrajnych przypadkach zespół może zostać usunięty z rozgrywek.

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach we własnym zakresie przygotowują boiska do gry według następującej zasady: gospodarz (zespół wpisany w protokole jako pierwszy) przygotowuje boisko do gry, natomiast gość (zespół wpisany w protokole jako drugi) demontuje elementy boiska po zakończeniu meczu. Jeżeli drużyna nie przygotuje boiska na czas meczu bądź nie dokona jego demontażu, zostanie ukarana walkowerem. Możliwa jest także dodatkowa kara organizacyjna lub finansowa.

Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.

W przypadku protestu dotyczącego wyniku meczu, zespół zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia na piśmie protestu oraz wpłacenia kaucji w wysokości 500 zł. (kaucja przepada w przypadku odrzucenia protestu) w przeciągu dwóch dni roboczych od daty rozegrania spotkania

Wszelkie informacje dotyczące ligi będą rozsyłane do kapitanów drużyn pocztą e-mail oraz umieszczane na stronie MOSiR: www.mosir.elblag.eu

      Organizator
               Dział Organizacji Imprez i Marketingu
              MOSiR