Amatorska Liga Tenisa Stołowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Elbląski Klub Sportowy Mlexer zapraszają do udziału w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego. W sezonie 2021/2022 ruszyła XI edycja tych rozgrywek. Wszystkie pojedynki odbywają się w sali do tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Dla najlepszych zespołów oraz zawodników organizatorzy przygotowali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody.

W lidze wystartowało 9 zespołów: OSK Strażak, JaRo Zatorze, AMS-GO, Silver, SM Parkowa, EKS Mlexer III, MOSiR 65+, EKS Nestora, Magicy

Informacje dodatkowe można pobrać TUTAJ.

Mistrza Elbląga w tenisie stołowym poznamy wiosną 2022 roku.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa do pobrania TUTAJ
Oświadczenie zawodnika do pobrania TUTAJ
Zgoda uczestnika dane osobowe do pobrania TUTAJ

REGULAMIN

ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

W SEZONIE 2021-2022

1. Cel

1.1      Wyłonienie drużynowego mistrza amatorskiej ligi w tenisie stołowym sezonu 2021-2022r.

1.2      Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych do jej uprawiania w każdych warunkach.

1.3      Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej.

1.4      Aktywizacja wszystkich środowisk do uprawiania sportu.

1.5      Integracja wszystkich grup społecznych z różnych środowisk.

1.6      Propagowanie i rozwijanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku.

2. Organizator

2.1  Elbląski Klub Sportowy Mlexer / MOSiR Elbląg

Kontakt/ tel. Tomasz Libura 663 031 027 , e-mail: libu@op.pl

tel. Andrzej Haracz 502 280 008    

3. Miejsce i termin

3.1   Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR ul Grunwaldzka 135 [ sala tenisa stołowego Mlexer]

3.2   Terminy rozgrywania  meczów określa terminarz rozgrywek.

3.3   Dzień rozgrywek -środa

4. Uczestnictwo

4.1   W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które zgłoszą się do uczestnictwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i wpłacą wpisowe określone w regulaminie rozgrywek

(załącznik nr 1 )

4.2   W Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego mogą występować zawodnicy amatorzy zgodnie z poniższymi ograniczeniami.

*Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu [tenisa stołowego] nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZTS. [Koszty podróży, wyżywienia ,sprzęt sportowy, ubezpieczenie , szkolenie -mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.]

*Za amatorów nie są uznawani zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie sportowym rozegrali więcej niż 2 mecze w lidze II PZTS lub wyższej.

4.3   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia(dotyczy tylko osób które ukończyły 18 rok życia) o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2 ). Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Nie podpisanie ww. oświadczeń powoduje, iż zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.(załącznik nr3)

4.4   Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.5   Obowiązek ubezpieczenia od NNW spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.6   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy.

4.7   W drużynie mogą występować mężczyźni i kobiety.

4.8   Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do przestrzegania warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach organizacyjnych rozgrywek.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

5.1   Sposób przeprowadzenia rozgrywek zostanie zaproponowany przez organizatora po zgłoszeniu drużyn i ze względu na liczbę drużyn

Sposób przeprowadzenia rozgrywek sezon 2021/22
System rozgrywek w tym sezonie będzie podzielony na dwa etapy   1 ligowy i 2 pucharowy
W etapie pierwszym ligowym wszystkie drużyny rozegrają ze sobą dwa mecze [mecz i rewanż] .   Etap 1 ligowy wyłoni drużyny uprawnione do udziału w etapie pucharowym
Do etapu finałowego pucharowego awansują pierwsze cztery drużyny etapu ligowego. Drużyny te zagrają systemem : A półfinały   drużyny 1 z 4 i drużyny 2 z 3 B   finał i mecz o 3 miejsce
Dodatkowo rozegrany zostanie systemem pucharowym finał B [finał –turniej pocieszenia] do którego awansują 4 najlepsze po rozgrywkach etapu pierwszego ligowego drużyny w skład których, bez wyjątku , będą wchodzili zawodnicy amatorzy bez aktualnej licencji PZTS* Drużyny te zagrają systemem : – półfinały   drużyny 1 z 4 i drużyny 2 z 3 – finał i mecz o 3 miejsce
*jeżeli zawodnik z licencją zagra choć jeden mecz w etapie ligowym drużyna automatycznie traci prawo do udziału w finale B

5.2 Składy drużyn i porządek gier:

a)      do zespołu można zgłosić minimalnie 3 a maksymalnie   5 zawodników

b)      skład zespołu można zmienić lub uzupełnić maksymalnie do dnia rozegrania pierwszego meczu

c)       drużyna w trakcie meczu składa się z minimum 2 , a maximum 5 zawodników . Mecz składa się z maksymalnie 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem: 

1. A-X                       2. B-Y                       3. A-Y                   4. B-X                         5. gra podwójna .

d)      mecz kończy się po 4 grach singlowych. W przypadku wyniku 2:2 o wygranej decyduje piąty pojedynek, czyli gra deblowa.

6. Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek

6.1   O kolejności miejsc w lidze decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równiej ilości punktów o kolejności miejsc decydują w kolejności: 1 wyniki bezpośrednich spotkań 2 stosunek setów w bezpośrednich spotkaniach 3 stosunek małych punktów w bezpośrednich spotkaniach


W przypadku trzech lub więcej drużyn posiadających tę samą ilość punktów organizator decyduje o rozstrzygnięciu kolejności poprzez wytypowanie zwycięzcy w wyniku arytmetycznego wyliczenia punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy danymi zespołami / lub zadecyduje o rozegraniu dodatkowego turnieju

6.2   Punktacja

Przy wyniku 4:0 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana 0 punktów

Przy wyniku 3:1 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana 0 punktów

Przy wyniku 3:2 drużyna zwycięska otrzymuje 2 punkty, drużyna pokonana 1 punkt

7.       Sprawy finansowe

7.1   Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą drużyny.

7.2   Wpisowe do rozgrywek wynosi  50zł od zawodnika . Wpłat należy dokonać na konto

z dopiskiem „wpisowe do Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego” oraz nazwą drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia drużyny do rozgrywek (załącznik nr 1).

Nr konta

97 8313 0009 5200 0209 2000 0030

Odbiorca/ Mlexer /tytuł –wpisowe nazwa drużyny

8. Odwołania i protesty

8.1    Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle rozgrywek rozstrzyga osoba wyznaczona przez EKS Mlexer do nadzorowania i organizacji rozgrywek [Tomasz Libura / Andrzej Haracz] na podstawie niniejszego regulaminu i przepisów tenisa stołowego , bez możliwości odwołania. Interpretacja przepisów należy do organizatora.

9. Weryfikacja

9.1   Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu. Ostateczna weryfikacja jest prowadzona przez Organizatora

9.2   Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika jeżeli:

a)      drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 15 minut,

b)      drużyna wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez Organizatora

c)       drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana – mniej niż 2 zawodników,

d)      drużyna wystawiła do gry zawodnika nieuprawnionego,

e)      drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec Organizatora

10. Sprawy sędziowskie

10.1 Sędziego głównego spotkania wyznacza Organizator rozgrywek.

10.2 Funkcję sędziów liczących sprawują zawodnicy poszczególnych drużyn.

10.3 Ustawienie zawodników na pierwsze dwa mecze jest podawane przez kapitanów drużyn na 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Zmian można dokonywać dopiero po rozegraniu dwóch pierwszych meczów. Nie można dokonywać zmian powrotnych za wyjątkiem meczu deblowego.

11. Ustalenia dodatkowe i sprawy porządkowe

11.1 Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Po tym czasie drużyna przegrywa walkowerem.

11.2 Drużyna zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje minimalny skład (2 zawodników) uważana jest za niekompletną.

11.3 Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.

11.4 Przekładanie meczy :

a) Każda drużyna w sezonie może przełożyć termin maksymalnie 2 spotkań

b) W przypadku przełożenia meczu kierownik drużyny musi powiadomić o tym fakcie 1 organizatora 2 drużynę przeciwną w odpowiednim przewidzianym w niniejszym regulaminie czasie tj.- za pierwszym razem na 2 godzimy przed meczem / za drugim razem na 2 dni przed meczem /lub odwrotnie/lub 2 razy 2 dni przed meczem

11.5 Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego meczu jest:

a) kierownik lub kapitan drużyny: przed rozpoczęciem meczu (podanie składu, losowanie ustawień, uwagi do warunków gry itp.)

b) od momentu rozpoczęcia meczu – tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

11.6 Sędziego stolikowego zapewnia drużyna gospodarzy.

Sędzia główny z ramienia organizatora , będzie wskazywany na każdą kolejkę rozgrywek

11.7 Transfery

a) Drużyny mogą zmienić skład w okresie przerwy między rundami rozgrywek

b) Opłata transferowa wynosi 100zł na rzecz organizatora od zawodnika

c) Transferom nie podlegają zawodnicy którzy rozegrali przynajmniej 1 mecz w lidze w sezonie

11.8 Mecze rozgrywane są piłeczkami dostarczonymi przez Organizatora.

12. Sprawy dyscyplinarne

12.1 Drużyna, która odda 3 mecze walkowerem lub mecze zostaną zweryfikowane takim wynikiem, zostaje wycofana z dalszych rozgrywek. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I lub II etapu, wszystkie wyniki meczów rozegranych w I i II etapie zostaną anulowane . Za wyjątkiem sytuacji gdy drużyna w II etapie rozegra wszystkie mecze kolejki rundy pierwszej-wtedy te wyniki zostaną zachowane.

12.2 W fazie play off oddanie jednego meczu walkowerem skutkuje przegraniem całej serii walkowerem

12.3 Organizator na wniosek kierownika drużyny , kapitana drużyny ,sędziego , lub obserwatora: może ukarać zawodników za niesportowe zachowania odsunięciem od :1 meczu , 2 meczów , lub zakazem gry w Lidze Amatorskiej.

13.   Nagrody

13.1 Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek zajęły w lidze miejsce 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, a zawodnicy medale lub inne nagrody

14. Sprawy organizacyjne

14.1 Mecze będą rozgrywane zgodnie z podanym terminarzem w środy w godzinach :

1 runda 18:00 2 runda 19:30

14.2 Drużyna wymieniona na 1 miejscu w terminarzu jest gospodarzem spotkania.

14.3 Do obowiązku gospodarza należy przygotowanie Sali do rozgrywek godz 18:00 i uporządkowanie Sali godz 19:30.[ ustawienie płotków i stołów , stolików sędziowskich , numeratorów]

14.4 Wstęp na salę jest możliwy od godz 17:30

15. Postanowienia końcowe

14.1 W rozgrywkach obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i przepisy aktualnie opublikowane przez  Polski Związek Tenisa Stołowego. Interpretacja przepisów należy do organizatora . Organizator może zmieniać i uaktualniać regulamin do czasu rozegrania pierwszego meczu ALTS w danym sezonie.

14.2 W związku z panującym w kraju okresem pandemii wirusa organizator oświadcza , że nie ponosi konsekwencji zmian organizacyjnych i finansowych wynikających z tego powodu . W tym zastrzegamy sobie prawo do skrócenia ligi , zmian regulaminowych i innych wynikających z obostrzeń ogólnokrajowych.

                                                                                                             viceprezes EKS Mlexer

                                                                                                                   Tomasz Libura

Wyniki i tabele

O kolejności miejsc w lidze decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równiej ilości punktów o kolejności miejsc decydują w kolejności: 1 wyniki bezpośrednich spotkań 2 stosunek setów w bezpośrednich spotkaniach 3 stosunek małych punktów w bezpośrednich spotkaniach
W przypadku trzech lub więcej drużyn posiadających tę samą ilość punktów organizator decyduje o rozstrzygnięciu kolejności poprzez wytypowanie zwycięzcy w wyniku arytmetycznego wyliczenia punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy danymi zespołami / lub zadecyduje o rozegraniu dodatkowego turnieju

Tabela etap ligowy

      AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO – TABELA WYNIKÓW sezon 2021/22
LpDrużynaMeczeZP+1PStosP małePunkty
1OSK Strażak22 024:2+226
2Silver22 021:14+75
3AMS-GO211023:14+94
4Magicy11 012:4+83
5JaRo Zatorze21 116:15+13
6EKS Nestora21 114:18-42
7MOSiR 65+20119:24-151
8SM Parkowa1  14:12-80
9EKS Mlexer III20 23:23-200

Z-zwycięstwa/P- porażki/ P+1 porażka 2-3 [+1 pkt]/Stos –stosunek setów/P małe -różnica stosunku setów

Przy wyniku 4:0 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana 0 punktów/Przy wyniku 3:1 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana 0 punktów/Przy wyniku 3:2 drużyna zwycięska otrzymuje 2 punkty, drużyna pokonana 1 punkt

Wyniki etap ligowy

                                                         ALTS, Kolejka nr 1, 29.09.2021 r
                   mecz                                       wyniki
MOSiR 65+ : JaRo Zatorze    0-4   Trudnowski J-Grudzień R 0-3/Brzeski L-Kowalik A 1-3/ Trudnowski J-Kowalik A1-3/ Brzeski L-Grudzień R 1-3
OSK Strażak : EKS Nestora4-0Szałkowski P-Dziwosz J 3-2/Link Michał-Stefanowicz M 3-0/Szałkowski P-Jadanowski P 3-0 / Link M-Dziwosz J 3-0
Silver : EKS Mlexer III3-1Pypczyński P-Kowalik R 3-0 /Kosiacki L-Stefański A 3-0/ Pypczyński P-Manole N 3-0 / Jabłonka M-Kowalik R 2-3
SM Parkowa : AMS-GO0-4Wojciechowski H-Buczyński K 1-3/Mikołajski M-Majczyna M 2-3/Wojciechowski H-Majczyna M 1-3/ Mikołajski M-Buczyński K 0-3
                             ALTS, Wyniki, Kolejka nr 2,  06.10.2021r
                   mecz                                       wyniki
Ja-RO Zatorze-Magicy0-4 
EKS Mlexe III-OSK Strażak0-4 
EKS Nestora-Mosir 65+3-2 
AMS-GO -Silver2-3

Terminarz

Terminarz Amatorska Liga Tenisa Stołowego sezon 2021/22

KOLEJKA 1   29.09.2021r

Magicy : Wolny

MOSiR : JaRo Zatorze

OSK Strażak : EKS Nestora

Silver : EKS Mlexer III

SM Parkowa : AMS-GO

KOLEJKA 2   06.10.21

W : SM Parkowa

AMS-GO : Silver

EKS Mlexer III : OSK Strażak

EKS Nestora : MOSiR

JaRo Zatorze : Magicy

KOLEJKA 3 13.10.21

EKS Mlexer III : W

EKS Nestora : AMS-GO

JaRo Zatorze : SM Parkowa

Magicy : Silver

MOSiR : OSK Strażak

KOLEJKA 4   20.10.21

W : OSK Strażak

Silver : MOSiR

SM Parkowa : Magicy

AMS-GO : JaRo Zatorze

EKS Mlexer III : EKS Nestora

KOLEJKA 5   27.10.21

EKS Nestora : W

JaRo Zatorze : EKS Mlexer III

Magicy : AMS-GO

MOSiR : SM Parkowa

OSK Strażak : Silver

KOLEJKA 6   03.11.21

W : Silver

SM Parkowa : OSK Strażak

AMS-GO : MOSiR

EKS Mlexer III : Magicy

EKS Nestora : JaRo Zatorze

KOLEJKA 7   10.11.21

JaRo Zatorze : W

Magicy : EKS Nestora

MOSiR : EKS Mlexer III

OSK Strażak : AMS-GO

Silver : SM Parkowa

KOLEJKA 8 17.11.21

W : MOSiR

OSK Strażak : Magicy

Silver : JaRo Zatorze

SM Parkowa : EKS Nestora

AMS-GO : EKS Mlexer III

KOLEJKA 9     24.11.21                

AMS-GO : Wolny

EKS Mlexer III : SM Parkowa

EKS Nestora : Silver

JaRo Zatorze : OSK Strażak

Magicy : MOSiR