Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


REGULAMIN

ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

W SEZONIE 2020-2021

Cel

1.1      Wyłonienie drużynowego mistrza amatorskiej ligi w tenisie stołowym sezonu  2020-2021.

1.2      Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych do jej uprawiania w każdych warunkach.

1.3      Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej.

1.4      Aktywizacja wszystkich środowisk do uprawiania sportu.

1.5      Integracja wszystkich grup społecznych z różnych środowisk.

1.6      Propagowanie i rozwijanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku.

2.       Organizator

2.1  Elbląski Klub Sportowy Mlexer/MOSiR

      Kontakt/tel Tomasz Libura 663-031-027 , e-mail     libu@op.pl

      tel. Andrzej Haracz 502-280-008

3.       Miejsce i termin

3.1   Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR  ul Grunwaldzka 135  [ sala tenisa stołowego Mlexer]

3.2   Terminy rozgrywania  meczów określa terminarz rozgrywek.

3.3   Dzień rozgrywek -środa

4.       Uczestnictwo

4.1   W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które zgłoszą się do uczestnictwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i wpłacą wpisowe określone w regulaminie rozgrywek

 (załącznik nr 1 )

4.2   W Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego nie mogą występować zawodnicy amatorzy zgodnie z poniższymi ograniczeniami.

*Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu [tenisa stołowego] nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZTS. [Koszty podróży, wyżywienia ,sprzęt sportowy, ubezpieczenie , szkolenie -mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.]

*Za amatorów nie są uznawani zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie sportowym rozegrali  więcej niż 2 mecze w lidze  II PZTS lub wyższej.

4.3   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia(dotyczy tylko osób które ukończyły 18 rok życia) o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2). Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Nie podpisanie ww. oświadczeń powoduje, iż zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.(załącznik nr 3).

4.4   Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.5   Obowiązek ubezpieczenia od NNW spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.6   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy.

4.7   W drużynie mogą występować mężczyźni i kobiety.

4.8   Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do przestrzegania warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach organizacyjnych rozgrywek.

5.       Sposób przeprowadzenia rozgrywek

5.1   Sposób przeprowadzenia rozgrywek zostanie zaproponowany przez organizatora po zgłoszeniu drużyn i ze względu na liczbę drużyn.

Sposób przeprowadzenia rozgrywek sezon 2020/2021

System rozgrywek w tym sezonie będzie podzielony na dwa etapy 1 ligowy i 2 pucharowy

W etapie pierwszym ligowym wszystkie drużyny rozegrają ze sobą dwa mecze [mecz i rewanż] .

Etap ligowy wyłoni drużyny uprawnione do udziału w etapie pucharowym

Do etapu finałowego pucharowego awansują pierwsze cztery drużyny etapu ligowego.

Drużyny te zagrają systemem :

A półfinały drużyny 1 z 4 i drużyny 2 z 3

B finał i mecz o 3 miejsce

Dodatkowo rozegrany zostanie systemem pucharowym finał B [finał –turniej pocieszenia] do którego awansują 4 najlepsze po rozgrywkach etapu pierwszego ligowego drużyny w skład których, bez wyjątku, będą wchodzili zawodnicy amatorzy bez licencji*

Drużyny te zagrają systemem :

A półfinały drużyny 1 z 4 i drużyny 2 z 3

B finał i mecz o 3 miejsce

*jeżeli zawodnik z licencją zagra choć jeden mecz w etapie ligowym drużyna automatycznie traci prawo do udziału w finale B

5.2  Składy drużyn i porządek gier:

a)      do zespołu można zgłosić minimalnie  3 a maksymalnie   5 zawodników

b)      skład zespołu można zmienić lub uzupełnić maksymalnie do dnia rozegrania pierwszego meczu

c)       drużyna w trakcie meczu składa się z minimum 2 , a maximum 5  zawodników . Mecz składa się z maksymalnie 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem: 

 1. A-X                       2. B-Y                       3. A-Y                    4. B-X                          5. gra podwójna .

d)      mecz kończy się po 4 grach singlowych. W przypadku wyniku 2:2 o wygranej decyduje piąty pojedynek, czyli gra deblowa.

6.       Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek

6.1   O kolejności miejsc w lidze decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku uzyskania równiej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań w danym etapie rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
W przypadku trzech lub więcej drużyn posiadających tę samą ilość punktów organizator decyduje o rozstrzygnięciu kolejności poprzez wytypowanie zwycięzcy w wyniku arytmetycznego wyliczenia punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy danymi zespołami / lub zadecyduje o rozegraniu dodatkowego turnieju.

6.2   Punktacja

Przy wyniku 4:0 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana  0 punktów

Przy wyniku 3:1 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana  0 punktów

Przy wyniku 3:2 drużyna zwycięska otrzymuje 2  punkty, drużyna pokonana  1 punkt

7.       Sprawy finansowe

7.1   Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą drużyny.

7.2   Wpisowe do rozgrywek wynosi  50zł od zawodnika. Wpłat należy dokonać na konto
z dopiskiem „wpisowe do Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego” oraz nazwą drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia drużyny do rozgrywek (załącznik nr 1).
Nr konta
97 8313 0009 5200 0209 2000 0030
Odbiorca/ Mlexer /tytuł –wpisowe nazwa drużyny

8.       Odwołania i protesty

8.1    Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle rozgrywek rozstrzyga  osoba wyznaczona przez EKS Mlexer do nadzorowania i organizacji rozgrywek [Tomasz Libura/Andrzej Haracz] na podstawie niniejszego regulaminu i przepisów tenisa stołowego, bez możliwości odwołania. Interpretacja przepisów należy do organizatora.

9.       Weryfikacja

9.1   Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu. Ostateczna weryfikacja jest prowadzona przez Organizatora

9.2   Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika jeżeli:

a)      drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 15 minut,

b)      drużyna wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez Organizatora

c)       drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana – mniej niż 2 zawodników,

d)      drużyna wystawiła do gry zawodnika nieuprawnionego,

e)      drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec Organizatora

10.     Sprawy sędziowskie

10.1 Sędziego głównego spotkania wyznacza Organizator rozgrywek.

10.2 Funkcję sędziów liczących sprawują zawodnicy poszczególnych drużyn.

10.3 Ustawienie zawodników na pierwsze dwa mecze jest podawane przez kapitanów drużyn na 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Zmian można dokonywać dopiero po rozegraniu dwóch pierwszych meczów. Nie można dokonywać zmian powrotnych za wyjątkiem meczu deblowego.

11.   Ustalenia dodatkowe i sprawy porządkowe

11.1 Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Po tym czasie drużyna przegrywa walkowerem.

11.2 Drużyna zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje minimalny skład (2 zawodników) uważana jest za niekompletną.

11.3 Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.

11.4  Przekładanie meczy

a) Każda drużyna w sezonie może przełożyć termin maksymalnie 2 spotkań
b) W przypadku przełożenia meczu kierownik drużyny musi powiadomić o tym fakcie 1 organizatora 2 drużynę przeciwną - w odpowiednim przewidzianym w niniejszym regulaminie czasie tj.- za pierwszym razem na 2 godzimy przed meczem /za drugim razem na 2 dni przed meczem /lub odwrotnie/lub 2 razy 2 dni przed meczem.

11.5 Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego meczu jest:

a) kierownik lub kapitan drużyny: przed rozpoczęciem meczu (podanie składu, losowanie ustawień, uwagi do warunków gry itp.)

b) od momentu rozpoczęcia meczu – tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

11.6 Sędziego stolikowego zapewnia drużyna gospodarzy.

Sędzia główny z ramienia organizatora, będzie wskazywany na każdą kolejkę rozgrywek.

11.7 Transfery

a) Drużyny mogą zmienić skład w okresie przerwy między rundami rozgrywek
b) Opłata transferowa wynosi 100zł na rzecz organizatora od zawodnika
c) Transferom nie podlegają zawodnicy którzy rozegrali przynajmniej 1 mecz w lidze w sezonie.

11.8 Mecze rozgrywane są piłeczkami dostarczonymi przez Organizatora.

12.   Sprawy dyscyplinarne

12.1 Drużyna, która odda 3 mecze walkowerem lub mecze zostaną zweryfikowane takim wynikiem, zostaje wycofana z dalszych rozgrywek. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I lub  II etapu, wszystkie wyniki meczów rozegranych w I i II etapie zostaną anulowane . Za wyjątkiem sytuacji gdy  drużyna w II etapie rozegra wszystkie mecze kolejki rundy pierwszej-wtedy te wyniki zostaną zachowane.

12.2 W fazie play off oddanie jednego meczu walkowerem skutkuje przegraniem całej serii walkowerem

12.3 Organizator na wniosek kierownika drużyny, kapitana drużyny, sędziegio, lub obserwatora: może ukarać zawodników za niesportowe zachowania odsunięciem od :1 meczu, 2  meczów , lub zakazem gry w Lidze Amatorskiej.

13.   Nagrody

13.1 Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek zajęły w lidze miejsce 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, a zawodnicy medale lub inne nagrody.

14. Sprawy organizacyjne

14.1 Mecze będą rozgrywane zgodnie z podanym terminarzem w środy w godzinach:

 1 runda  18:00 2 runda 19:30

14.2 Drużyna wymieniona na 1 miejscu w terminarzu jest gospodarzem spotkania.

14.3 Do obowiązku gospodarza należy przygotowanie Sali do rozgrywek  godz 18:00 i uporządkowanie Sali  godz 19:30 [ustawienie płotków i stołów, stolików sędziowskich, numeratorów].

14.4 Wstęp na salę jest możliwy od godz 17:30

15.   Postanowienia końcowe

14.1 W rozgrywkach obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i przepisy aktualnie opublikowane przez  Polski Związek Tenisa Stołowego. Interpretacja przepisów należy do organizatora. Organizator może zmieniać i uaktualniać regulamin do czasu rozegrania pierwszego meczu.

14.2 W związku z panującym w kraju okresem pandemii wirusa organizator oświadcza, że nie ponosi konsekwencji zmian organizacyjnych i finansowych wynikających z tego powodu. W tym zastrzegamy sobie prawo do skrócenia ligi, zmian regulaminowych i innych wynikających z obostrzeń ogólnokrajowych.

 

                                                                                                             viceprezes EKS Mlexer 

                                                                                                                     Tomasz Libura

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…