Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


Piłkarska Elbląska Liga Amatorów (PELA) – „HYDROBUD”

Regulamin rozgrywek piłkarskich.

§1 Piłkarska Elbląska Liga Amatorów

 1. Organizatorem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów (zwaną dalej PELA) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwanym dalej Organizatorem.
 2. Celem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej jako aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Miejscem rozgrywania meczów są boiska ze sztuczną nawierzchnią przy al. Piłsudskiego („Orlik” przy SP 6) i przy ul. Mickiewicza („Orlik” przy SP 4).

§2 Udział w rozgrywkach PELA

 1. W rozgrywkach biorą udział zespoły zgłoszone w wymaganym przez organizatora terminie.
 2. W związku z dostępnymi terminami do rozgrywek może zostać przyjęta ograniczona liczba zespołów.
 3. O udziale w PELA decyduje kolejność zgłoszeń.

§3 Zgłoszenie do rozgrywek

Zgłoszenia do rozgrywek dokonuje kapitan zespołu drogą mailową na adres imprezy@mosir.elblag.eu na załączonym druku, do dnia 10.09.2018r.

 1. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry.
 3. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu PELA przez drużynę bądź poszczególnych zawodników, Organizator ma prawo do usunięcia zespołu bądź zawodników z rozgrywek bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie PELA.
 4. Na liście zgłoszeniowej każdej z drużyn może znajdować się maksymalnie 20 zawodników w tym tylko trzech z A i B klasy. W trzech ostatnich kolejkach rundy wiosennej (rewanżowej) obowiązuje zakaz dopisywania zawodników do zespołu. Zespół, który wykorzysta limit 20 graczy nie może zastąpić wpisanego gracza innym zawodnikiem.
 5. W przerwie pomiędzy rundą jesienną a wiosenną każda z drużyn ma prawo wykreślić ze swojego składu zawodników, którzy jesienią nie rozegrali ani jednego meczu. W ich miejsce mogą dopisać kolejnych graczy, lub pozostawić wolne miejsce i uzupełnić je w trakcie sezonu. Wykreślenie zawodników musi nastąpić przed rozpoczęciem pierwszej wiosennej kolejki. Po tym terminie wykreślenie graczy nie będzie możliwe.
 6. W meczach PELA mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek PELA i mają ukończone 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni (poniżej 18-go roku życia) mogą uczestniczyć w rozgrywkach PELA, po dostarczeniu do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Zgłoszenie zawodnika do innego zespołu może się odbyć jedynie w momencie, kiedy jego dotychczasowa drużyna została wycofana z rozgrywek. Dopisanie nie może mieć miesjca poźniej niż trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Zgłoszenia można dokonać także przed samym meczem u Organizatora rozgrywek.
 8. W PELA mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, z wyjątkiem A i B klasy. Jeżeli zawodnik został zgłoszony do rozgrywek prowadzonych przez PZPN, a z różnych względów w nich nie uczestniczy, może brać udział w rozgrywkach PELA. W momencie kiedy zawodnik wystąpi w przynajmniej jednym meczu (lub znajdzie się w kadrze meczowej) rozgrywek PZPN, nie może występować w kolejnych spotkaniach PELA, aż do zakończenia całego sezonu PELA.
 9. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, Organizator nie ubezpiecza uczestników od  NNW, ani nie zapewnia opieki medycznej.
 10. Każdy z uczestniczących zawodników podpisuje oświadczenie w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji (podpisu) oświadczenia jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek.

 §4 System i organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek PELA odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Oficjalnym źródłem informacji o wynikach i rozgrywkach jest strona internetowa MOSiR Elbląg (www.mosir.elblag.eu), natomiast o decyzjach lub komunikatach Organizatorów uczestnicy informowani są poprzez emaile rozsyłane przez Organizatora na adresy kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn.
 3. W rozgrywkach zespoły rywalizują systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Ligę wygra drużyna z największą ilością punktów.
 4. Terminarz rozgrywek ustalany jest przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
 5. Dokładne terminy będą dostępne w terminarzu i ogłoszone przez rozpoczęciem rozgrywek każdej z rund.
 6. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z sędzią meczu.
 7. Wszystkie zaległe mecze muszą zakończyć się przed ostatnią kolejką zarówno w rundzie jesiennej jak i rundzie wiosennej.
 8. Drużyny mogą przełożyć mecz jedynie w przypadku wyjątkowej sytuacji i za zgodą obu drużyn oraz Organizatora. W innych wypadkach zmiany terminów nie są przewidziane. Jeżeli obie drużyny dojdą do porozumienia w kwestii nowego terminu meczu, muszą na własny koszt zapewnić miejsce rozegrania spotkania, pokryć koszty sędziego, opieki medycznej i obsługi technicznej oraz wypełnić wniosek o przełożenie meczu odstępny na stronie internetowej www.mosir.elblag.eu i przekazać go do Organizatora. Ostateczną decyzję w takich sytuacjach podejmuje Organizator.
 9. W przypadku wykluczenia drużyny z rozgrywek, która nie rozegrała 50% wszystkich spotkań, wyniki dotychczas rozegranych meczów zostają anulowane. Natomiast w przypadku kiedy drużyna rozegrała 50% meczów i więcej, w kolejnych spotkaniach przyznawane są walkowery dla drużyny przeciwnej.
 10. Wszelkie protesty musza być składane do Organizatora przez Kapitana zespołu poprzez podpisanie odpowiedniej rubryki w protokole meczu oraz dostarczenie protestu w formie pisemnej (osobiście) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty meczu/zdarzenia oraz dokonania wpłaty kaucji w wysokości 300 zł (trzysta zł.) na konto MOSiR. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia protestu. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizator ma maksymalnie 14 dni.

§5 Przepisy gry

 1. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach - w wypadku braku numeru na koszulce danego zawodnika, sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry (Organizator, może udostępnić własne koszulki tzw. „markery” na czas meczu).
 2. Obowiązuje całkowity zakaz gry w butach z "wkrętami" lub lanymi korkami. Dopuszczalne jest jedynie obuwie halowe lub typu TURF. Kapitan może w dowolnym momencie meczu (lecz przed jego zakończeniem) zgłosić sędziemu prośbę o sprawdzenie obuwia zawodnikom drużyny przeciwnej. Zawodnik grający w butach niedopuszczonych przez Regulamin zostaje ukarany usunięciem z boiska. Ponownie może wejść na boisko po zmianie obuwia na regulaminowe.
 3. Drużyny grają mecze w 6 osobowych składach z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + 5 zawodników w polu).
 4. Organizator zapewnia piłki do rozgrywania spotkań.
 5. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 4 osobowym, maksymalnie  5 minut po upływie godziny spotkania ustalonej przez Organizatora.
 6. Przed meczem kapitan zespołu podaje Organizatorowi numery zawodników, wypełniając odpowiednią rubrykę na załączonym do protokołu zawodów druku.
 7. Ilość zmian jest nieograniczona i obowiązują tzw. zmiany „hokejowe”. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany mogą być dokonane jedynie w strefie zmian, czyli w obrębie środka boiska. Zmiany bramkarzy mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze - w strefie środkowej boiska i za zgodą sędziego spotkania. W przypadku naruszenia w/w przepisów sędzia ma prawo zastosować odpowiednią karę.
 8. Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską. Nie ma obowiązku przekazywania opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana "na zmianę" jeśli znajduje się on w bezpośredniej bliskości boiska.
 9. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan.
 10. Wszystkie zespoły w meczach ligowych są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego naruszeni niniejszego regulaminu lub niesportowego zachowania się osób towarzyszących, Organizator może zweryfikować wynik jako walkower lub  wykluczyć zespół z rozgrywek PELA.
 11. Sędzia lub Organizator nie dopuszczą do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, poświadczający tożsamość i okazać go na każde wezwanie Organizatora. Nie posiadanie lub nie okazanie dokumentu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek bądź zweryfikowaniem wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 13. Mecz trwa 2x15 min z przerwa 3  minutową.
 14. Spotkanie musi rozpocząć się najpóźniej z 5 minutowym opóźnieniem w stosunku do godziny podanej w terminarzu, ale tylko z powodu braku wymaganej liczby zawodników.
 15. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
  • nie obowiązuje przepis o spalonym
  • w rozgrywkach obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry przeciwnika, oprócz bramkarza we własnym polu karnym. Za zagranie wślizgiem zespół zostanie ukarany rzutem wolnym bezpośrednim, a jeżeli sytuacja miała miejsce w polu karnym, to rzutem karnym.
  • w trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 5 metrów od piłki
  • wznowienie gry poprzez rzut od bramki wykonuje bramkarz (wyłącznie nogami) z własnego pola karnego z linii 5 metrów. Zawodnicy pozostają poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do gry.
  • wznowienie gry poprzez rzut z autu wykonuje dowolny zawodnik (wyłącznie nogami) z linii bocznej boiska, przy czym piłka musi być ustawiona na linii bądź poza obszarem boiska. Zawodnik drużyny przeciwnej musi być oddalony od piłki co najmniej 3 metry.

§6 Kary w grze

 1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego i przepisów obowiązujących w PELA.
 2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę nie ukaraną, kara nie zostaje anulowana i obowiązuje do końca czasu jej trwania).
 3. Obowiązują kary: 1 min., 2 min., 3 min. i czerwona kartka (wykluczenie z gry).
 4. Tylko sędzia może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.
 5. Zespół, którego zawodnik ukarany został czerwoną kartką, do końca meczu gra w osłabieniu.
 6. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora, który w zależności od okoliczności zastosować może karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
 7. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
 8. Za nagminne i uporczywe używanie słów ogólnie uznanych za obelżywe (przeklinanie) zawodnik będzie karany od kary 1 min. do wykluczenia włącznie.
 9. Jeśli na zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych zostanie nałożona kara minutowa, jeden z zawodników opuszcza boisko, a drużyna gra w osłabieniu, przez cały czas trwania kary.

§7 Kary organizacyjne

1. Trzeci walkower oddany w sezonie jest równoznaczny z wykluczeniem drużyny z rozgrywek. "Walkower - v.o." to   brak wymaganej regulaminem ilości (czterech) zawodników do rozpoczęcia spotkania po upływie 5 minut od daty i godziny rozpoczęcia meczu lub udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika.
2. Jeżeli po trzech walkowerach spowodowanych nie stawieniem się drużyny na zawodach zespół zostanie wykluczony z rozgrywek, zawodnicy danej drużyny nie mogą brać udziału w kolejnym sezonie PELA.
3. Drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich kibiców. Wobec wszystkich zachowań kibiców niezgodnych z regulaminem PELA stosowane są kary wobec drużyny.
4. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze odpowiada materialnie kapitan drużyny do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu.
5. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny).
6. W przypadku każdego wykluczenia zespołu z rozgrywek kwota wpisowego ulega przepadkowi.
7. Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie.
8. Na boisku i ławkach rezerwowych mogą przebywać tylko drużyny grające. Pozostałe drużyny oraz osoby towarzyszące znajdują się poza ogrodzeniem boiska.
9. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zawodów bez udziału publiczności.

§8 Sędziowanie


1. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziego na meczu Organizator ma prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby.

§9 Punktacja


1. Wprowadza się następującą punktację:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za remis,
- 0 punktów za przegraną.
2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3.
3. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
• liczba zdobytych punktów
• wyniki bezpośredniego spotkania między zainteresowanym drużynami
• różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
• większa liczba strzelonych bramek
• mniejsza liczba straconych bramek
• losowanie
• w przypadku więcej niż 2 zespołów z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje „mała tabela” stworzona między zainteresowanymi zespołami
4. O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:
• liczba zdobytych punktów
• różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
• liczba strzelonych bramek

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją rozgrywek Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów w sezonie 2018/2019 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w rozgrywkach Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest niemożliwy,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  III. przenoszenia danych,
  IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  V. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

§11 Postanowienia końcowe


1. W sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu PELA.
2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
3. Obowiązujące załączniki:
1 – zgłoszenie
2 – oświadczenie kapitana
3 – protokół zawodów
4 - zgoda rodzica opiekuna
5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
6 - wniosek o przełożenie meczu
7 - zgłoszenie składów do rozgrywek

 

                                                                                                          Organizator

                                                                                                          Dział Organizacji Imprez

                                                                                                                                    MOSiR

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…