Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


REGULAMIN

ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

W SEZONIE 2016 - 2017

Regulamin mozna pobrać KLIKAJĄC TUTAJ.

1.       Cel

1.1      Wyłonienie drużynowego mistrza amatorskiej ligi w tenisie stołowym sezonu 2016 - 2017.

1.2      Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych do jej uprawiania w każdych warunkach.

1.3      Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej.

1.4      Aktywizacja wszystkich środowisk do uprawiania sportu.

1.5      Integracja wszystkich grup społecznych z różnych środowisk.

1.6      Propagowanie i rozwijanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku.

2.       Organizator

2.1   Rozgrywkami kieruje oraz nadzoruje ich przebieg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Elblągu – Dział Organizacji Imprez tel.  (55) 625-63-06,
e-mail: imprezy@mosir.elblag.eu .

3.       Miejsce i termin

3.1   Wszystkie mecze odbywać się będą w sali do tenisa stołowego mieszczącej się w hali krytego lodowiska „Helena” MOSiR w Elblągu, ul. Karowa 1

3.2   Terminy rozgrywania  meczów określa terminarz rozgrywek.

4.       Uczestnictwo

4.1   W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które zgłoszą się do uczestnictwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora i wpłacą wpisowe określone w regulaminie rozgrywek (załącznik nr 1 – druk zgłoszeń drużyn).

4.2   W Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego nie mogą występować zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PZTS lub OZTS.

4.3   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik Nr 3 do Regulaminu). Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Nie podpisanie ww. oświadczeń powoduje, iż zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.

4.4   Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.5   Obowiązek ubezpieczenia od NNW spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.6   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy.

4.7   W drużynie mogą występować mężczyźni i kobiety.

4.8   Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do przestrzegania warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach organizacyjnych rozgrywek.

5.       Sposób przeprowadzenia rozgrywek

5.1   Rozgrywki ligowe odbywają się zgodnie z następującym systemem:

I etap: systemem każdy z każdym

II etap: systemem każdy z każdym (rewanże)

III etap: faza PLAY OFF  (półfinały, finały, i o miejsca) w trzech grupach:

- 1-4, 5-8, 9-10 (jeden mecz w każdej rundzie)

Składy drużyn i porządek gier:

a)      do zespołu można zgłosić maksymalnie 6 zawodników

b)      skład zespołu można zmienić lub uzupełnić maksymalnie do dnia rozegrania pierwszego meczu w II etapie (rewanże)

c)       drużyna w trakcie meczu składa się z minimum 2, a maximum 4 zawodników z prawem  gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych i jednego zawodnika w II turze gier pojedynczych.
mecz składa się z maksymalnie 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie
z poniższym kluczem i do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn:  1. A-X, 2. B-Y,
3. gra podwójna, 4. A-Y, 5. B-X (załącznik Nr 5 do Regulaminu – wzór protokołu)

d)      spotkania gra się do 3 wygranych setów.

6.       Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek

6.1   O kolejności miejsc w lidze decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku uzyskania równiej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

W przypadku trzech lub więcej drużyn posiadających tę samą ilość punktów, decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

6.2   Punktacja:

Przy wyniku 3:0 lub 3:1 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, drużyna pokonana 0 punktów.

Przy wyniku 3:2 drużyna zwycięska otrzymuje 2 punkty, drużyna pokonana 1 punkt.

7.       Sprawy finansowe

7.1   Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą drużyny.

7.2   Wpisowe do rozgrywek wynosi 100,00 zł. (sto zł.) od każdej drużyny, które należy wpłacić w kasie MOSiR-u, przy ul. Karowej 1 lub wpłacać na konto nr 05 1160 2202 0000 0000 6191 2128
z dopiskiem „wpisowe do Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego” oraz nazwą drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia drużyny do rozgrywek (załącznik nr 1).

 8.       Odwołania i protesty

8.1    Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle rozgrywek rozstrzyga Dział Organizacji Imprez
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Dyrektor MOSiR-u. Decyzja Dyrektora MOSiR-u jest ostateczna.

9.       Weryfikacja

9.1   Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu. Ostateczna weryfikacja jest prowadzona przez Dział Organizacji Imprez MOSiR-u Elbląg.

9.2   Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika jeżeli:

a)      drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 15 minut,

b)      drużyna wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez Dział Organizacji Imprez MOSiR-u Elbląg,

c)       drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana – mniej niż 2 zawodników,

d)      drużyna wystawiła do gry zawodnika nieuprawnionego,

e)      drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec MOSiR Elbląg.

10.     Sprawy sędziowskie

10.1 Sędziego głównego spotkania wyznacza Organizator rozgrywek.

10.2 Funkcję sędziów liczących sprawują zawodnicy poszczególnych drużyn.

10.3 Ustawienie zawodników w meczu jest losowane przez kapitanów drużyn.

11.   Sprawy porządkowe

11.1 Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Po tym czasie drużyna przegrywa walkowerem.

11.2 Drużyna zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje minimalny skład (2 zawodników) uważana jest za niekompletną.

11.3 Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.

11.4 W sezonie 2016/2017 nie ma możliwości zmiany terminu rozegrania spotkania. W przypadku gdy zespół nie może wystąpić w spotkaniu, mecz zweryfikowany będzie jako walkower 3:0 dla przeciwników.

11.5 Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego meczu jest: przed rozpoczęciem meczu (podanie składu, losowanie ustawień, uwagi do warunków gry itp.) kierownik lub kapitan drużyny, od momentu rozpoczęcia meczu – tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

11.6 Mecze rozgrywane są piłeczkami dostarczonymi przez Organizatora.

12.   Sprawy dyscyplinarne

12.1 Drużyna, która odda 3 mecze walkowerem lub mecze zostaną zweryfikowane takim wynikiem, zostaje wycofana z dalszych rozgrywek. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I etapu, wszystkie wyniki meczów dotąd rozegranych zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie – wyniki z I rundy zostają zachowane, a wyniki meczów II rundy (rewanże) zostają anulowane.

12.2 W fazie PLAY OFF oddanie jednego meczu walkowerem skutkuje przegraniem całej serii walkowerem

13.   Nagrody

13.1 Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek zajęły w lidze miejsce 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, a zawodnicy medale.

14.   Postanowienia końcowe

14.1 W rozgrywkach obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i przepisy aktualnie opublikowane przez  Polski Związek Tenisa Stołowego.

 

                                         Organizator
                                            Dział Organizacji Imprez
                                      MOSiR